top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN BV G.L.A.M.:

 

Met ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld degene die zich op basis van een bestelling of opdracht wendt tot BV G.L.A.M. handeldrijvend onder de benaming “Graphics and more.”, gevestigd te 2840 Rumst, Quinten Matsijslaan 33, met KBO nr. 0682.475.667 hierna genoemd ‘de opdrachtnemer’.

 

Art.1 : Toepasselijkheid :

 

1.1. De opdrachtgever verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen mits schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.

 

1.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 

 

1.3. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule

 

1.4. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door de opdrachtnemer houdt nooit een afstand van recht in.

 

Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – offertes :

 

2.1. Ieder voorstel wordt door de opdrachtnemer vrijblijvend gedaan en is dus geen bindend aanbod. Tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt immers pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer van het order van de opdrachtgever of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen (zie artikel 3). 

 

2.2. De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken aan de opdrachtnemer die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de juistheid van de gegevens die de opdrachtgever verstrekt. 

 

2.3. De offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld. Bv. Prijzen vermeld in de offerte bevatten geen vergoeding voor aangekocht en/of beschermd bronmateriaal, zoals audio-, film-, en beeldfragmenten, …. Dergelijke aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd, en pas dan aangekocht en aangerekend.

 

Art. 3 : Prijs, facturatie en betaling :

 

3.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de overeenkomst uitgevoerd tegen prijzen in regie voor DTP (desktop publishing) prestaties a rato van 47 EURO/UUR en voor alle overige prestaties aan 60 EURO/uur. Indien er vaste prijzen worden gegeven, dan worden deze beschouwd als een relatief forfait. De prijzen die van toepassing zijn, zijn deze van de laatste door de opdrachtnemer meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

3.2. De prijzen worden weergegeven exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, en zijn aangeduid in euro. De meegedeelde prijs dekt niet de eventuele “meerwerken” (bijkomende opdrachten) omtrent dewelke de opdrachtgever en opdrachtnemer naderhand overeenkomen. Meerwerken/bijkomende werken/opdrachten geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De opdrachtgever doet derhalve aldus afstand van art. 1793 B.W.

 

3.3. Behoudens andersluidende afspraak heeft de opdrachtgever het recht om een voorschot van 50 % te verzoeken alvorens de prestaties uitgevoerd kunnen worden. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende opdrachten door de opdrachtnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever, worden geschorst. De opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht voor om tussentijds te factureren. Indien lopende de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever aan de opdrachtnemer enige betaling verschuldigd is, is de opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en dit zonder enige schadeloosstelling te betalen door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en/of aan derden tot de dag waarop de opdrachtnemer betaling heeft ontvangen.

 

3.4. De facturen van de opdrachtnemer zijn contant en zonder korting betaalbaar op de uitbatingszetel, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

 

3.5. De opdrachtgever moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 8 dagen na factuurdatum zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan de opdrachtnemer kenbaar maken. 

 

3.6. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 75,00 EUR), onverminderd het recht van de opdrachtnemer om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

3.7. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, om welke reden dan ook, geeft de opdrachtnemer het recht om alle leveringen en prestaties te schorsen op risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer bepaalt na schorsing zelf wanneer hij de uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan aanvatten in functie van zijn agenda en planning, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de opdrachtnemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de opdrachtgever deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de opdrachtnemer de nog uit te voeren prestaties annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd aan de opdrachtnemer welke gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties verhoogd met een schadevergoeding van 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer heeft ook het recht de door hem werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger ligt.

 

3.8. Bij eenzijdige annulering van de bestelling door de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd een annuleringsvergoeding aan te rekenen ter waarde van 50% van de afgesproken prijs.

 

3.9. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die de opdrachtnemer het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

3.10. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

 

3.11. De opdrachtgever is gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de opdrachtgever derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.

 

Art. 4 : Leverings- en uitvoeringstermijn :

 

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven opdracht, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

 

4.2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak wordt de uitvoeringstermijn bepaald in werkdagen. Daaronder zijn niet begrepen (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk maken of zouden maken). Indien er geen levertermijn werd overeengekomen, dan wordt deze in alle redelijkheid door de opdrachtnemer bepaald.

 

4.3. De door de opdrachtnemer meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

 

4.4. De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van :

- hinder / verhindering ten gevolge van materiaal/informatie dat niet tijdig door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer wordt overgemaakt;

- door de opdrachtnemer aanvaarde wijzigingen op instigatie van de opdrachtgever aan de overeengekomen opdracht.

 

Art.  5 : Uitvoeringsmodaliteiten :

 

5.1. De opdrachtnemer voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.

 

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

5.3. De opdrachtnemer kan tussentijdse aanvaardingen vragen. De opdrachtnemer heeft het recht te wachten met aanvang van een nieuwe fase totdat de opdrachtgever de oude fase expliciet heeft aanvaard.

 

5.4. Door de opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

5.5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden, of waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van de opdrachtnemer door de opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

5.6. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de verwerking van werken  waarop intellectuele eigendomsrechten berusten en die hem worden overgemaakt door de opdrachtgever, met opdracht om deze te verwerken in de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen opdracht. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle schade die uit enige inbreuk zou voortvloeien. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van de opdrachtnemer het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

 

5.7. De opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk om diens eigen applicaties, diensten en infrastructuur up-to-date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de diensten van de opdrachtnemer. 

 

5.8. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de uitgevoerde werken en de gegevens van de opdrachtgever (logo, bedrijfsnaam,…) te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Het voorgaande geldt steeds zonder toestemming van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 6 : Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid :

 

6.1. Eventuele zichtbare gebreken van de geleverde diensten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 5 dagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken geformuleerd na het verstrijken van deze termijn worden niet door de opdrachtnemer aanvaard. 

 

6.2. Eventuele verborgen gebreken van de geleverde diensten dienen onverwijld en binnen de 5 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de diensten. Klachten wegens verborgen gebreken geformuleerd met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door de opdrachtnemer niet aanvaard. 

 

6.3. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op herstel in natura, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, enz.. 

 

6.4. Mocht de opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de directe schade die de opdrachtgever geleden heeft én is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer factureert of heeft gefactureerd voor de uitvoering van het niet conforme gedeelte.

 

6.5. De opdrachtnemer is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade (bv. maar niet limitatief: commerciële verliezen, gevolgschade, gederfde winst, schade door verlies van gegevens, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van afnemers van de opdrachtgever, ….). De opdrachtnemer kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit bepaalde doelstellingen niet worden bereikt.

 

6.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat hij zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

6.7. Indien de opdrachtgever herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de opdrachtgever zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.

 

6.8. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

 

Art. 7 Pand op schuldvorderingen tot zekerheid van betaling :

 

De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen. Het pand verleent de opdrachtnemer het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de opdrachtgever te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van de opdrachtnemer voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daaraan verbonden. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. De opdrachtnemer heeft het recht om te kiezen op welke wijze het pand wordt uitgewonnen.

 

Art. 8. Beëindiging van de overeenkomst:

 

8.1. De opdrachtgever heeft het recht om bij toepassing van art. 1794 B.W. de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door de opdrachtnemer geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 50% van de totale contractprijs ex. BTW.  De opdrachtnemer behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

 

8.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, ingeval van vereffening of ontbinding van de opdrachtgever, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om schadevergoeding te vragen.

 

Indien het krediet, de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd om voor nog uit te voeren opdrachten een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de opdrachtgever weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van de opdrachtnemer in te gaan, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 30% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw. De opdrachtnemer behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat wegens hogere, werkelijk geleden schade.

 

8.3. In geval van ernstige contractuele wanprestatie heeft de opdrachtnemer, na de opdrachtgever per aangetekend schrijven te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de opdrachtgever. In voorkomend geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 30% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

 

8.4. De mogelijkheid tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling wordt uitdrukkelijk uitgesloten tussen partijen.

 

Art. 9  Intellectuele eigendomsrechten 

 

9.1. De goederen en diensten geleverd door de opdrachtnemer, alsook alle ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, audio, concepten, know-how, software, programmatuur en websites zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan de opdrachtnemer of aan derden die het gebruik ervan aan de opdrachtnemer hebben toegestaan.

 

9.2. De opdrachtgever is om welke reden dan ook niet gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtnemer gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. 

 

9.3. De levering van goederen of diensten door de opdrachtnemer houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving. De opdrachtnemer heeft enkel het recht om de intellectuele rechten te gebruiken binnen de doeleinden zoals tussen partijen op het moment van de oplevering voorzien. Dit gebruiksrecht dient beperkt te worden geïnterpreteerd.

 

9.4. Intellectuele rechten zullen alleen overgedragen worden bij expliciet akkoord van de opdrachtnemer, en mits een tussen partijen over een te komen vergoeding. De overdracht tast niet het recht of de mogelijkheid aan van de opdrachtnemer om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van de opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de opdrachtgever zijn of worden gedaan.

 

9.5. Het is de opdrachtnemer steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter beschermen van de met intellectuele eigendomsrechten beschermde zaken waaraan de opdrachtgever toegang wordt verschaft. De opdrachtgever zal dergelijke technische voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.

 

Art. 10 Overmacht :

 

10.1. De opdrachtnemer is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de opdrachtnemer, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. De opdrachtnemer is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van vreemde oorzaak te bewijzen.

 

Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de opdrachtnemer; tenietgaan van goederen; staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie, lock-down); weersomstandigheden en/of verkeersfiles; … .

 

10.2. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de opdrachtgever van de overmachtssituatie te beperken. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan de opdrachtnemer het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

 

Art. 11 Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding :

 

11.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen partijen, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11.2. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

bottom of page